Offentlig ansat (audio)logopæder

Opdateret  11. maj 2014

Der er et utal af regler inden for mange forskellige slags regelområder, der kan være af relevans for dig som (audio)logopæd. Det er derfor ikke muligt her udtømmende at redegøre for alt eller at redegøre for emnerne i detaljer. Meningen med denne vejledning er at give dig et overblik over de ting, der skønnes at være mest relevant for dig, så du kender dine egne rettigheder og pligter bedre og dermed nemmere kan undgå at få problemer af juridisk karakter pga. dit arbejde.

                         

Generelt om at være offentligt ansat

Som offentligt ansat har du både pligter overfor borgerne og din arbejdsgiver.

Du har også rettigheder i din ansættelse, og de regler, der regulerer dit forhold til arbejdsgiveren, kan du læse mere om på beskæftigelsesministeriets side ”Oversigt over ansættelsesretlige love”.  Får du problemer i ansættelsen, kan du få hjælp i din fagforening. Er du ikke medlem af en sådan, er du normalt henvist til selv at finde og betale for en advokat.

Som offentligt ansat er du i udførelsen af dit arbejde forpligtet af de mange regler og love, der gælder for offentlige myndigheder. Bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven, reglerne om god forvaltningsskik mv.

Der er skrevne regler om blandt andet notatpligt, aktindsigt, partshøring og vejledningspligt, hvorefter du som offentligt ansat skal vejlede borgerne om deres rettigheder, og borgerne har krav på skriftlige afgørelser med begrundelse og klagevejledning.

Der er også ulovbestemte regler, der gælder offentlige myndigheder og dermed dig som ansat. Fx det såkaldte ’officialprincip’ om, at myndigheder i afgørelsessager skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, før afgørelse træffes. Det betyder fx, at man i det omfang, det er muligt, skal undersøge årsagen til en borgers tale-/hørevanskelighed, før man træffer afgørelse om, hvilken indsats der er nødvendig.

Netop på dit fagområde, specialundervisning, har der været uforholdsmæssigt mange sagsbehandlingsfejl, hvor fx borgere ikke har fået de nødvendige oplysninger om deres rettigheder, ikke er blevet hørt og inddraget i deres/deres barns sag, ikke har fået skriftlige afgørelser eller har fået afgørelser uden klagevejledning og fyldestgørende begrundelse. Derfor er der på dette område lavet en særlig vejledning, som det stærkt kan anbefales at læse, hvis du er med til at træffe og/eller meddele afgørelser om specialundervisning mv.:Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning, februar 2012.

Derudover kan anbefales vejledningen ”God adfærd i det offentlige”. Her kan du læse om dine egne rettigheder som offentligt ansat.

Tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, habilitet mv.

Du har tavshedspligt efter straffelovens § 152, forvaltningslovens § 27, og du må ikke uberettiget videregive oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, se forvaltningslovens § 28. Der kan være oplysninger og situationer, der ikke er omfattet af disse regler. Se side 19 – 21 i vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, juni 2007, hvis du vil vide mere herom.

Som offentligt ansat må du ikke være med til at træffe afgørelse i sager om borgere, som du har et nært forhold til. Er du fx med i et visitationsudvalg, som skal træffe afgørelse om bevilling af specialpædagogisk bistand til et af dine børnebørn, skal du erklære dig inhabil. Reglerne om inhabilitet er beskrevet på forståelig måde i ovennævnte vejledning.  

Straffelovens kapitel 16 (§ 144 – § 157b) med overskriften ’Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.’ handler om alt det, offentligt ansatte skal afholde sig fra at gøre, da det er strafbare handlinger. Fx bestikkelse og ulovlig gavemodtagelse, som du også kan læse om i ovennævnte vejledning.

 

Ytringsfrihed

Du har som offentligt ansat ret til at ytre dig offentligt præcis som alle andre borgere.

Din ytringsfrihed gælder fx også kritiske ytringer om din arbejdsplads, eksempelvis normeringer. Dog skal du klart tilkendegive, at du udtaler dig som privatperson, medmindre du forinden har aftalt ytringen med din leder.

På trods heraf er mange bange for at bruge deres ytringsfrihed, når det gælder forhold på jobbet. Desværre med god grund, da det jævnligt giver ansatte problemer. Endvidere kan du som ansat opleve, at din leder forbyder dig at udtale dig kritisk offentligt, selvom lederen ikke lovligt kan gøre dette. Nogle arbejdsgivere tror fejlagtigt, at det er et brud på den ulovbestemte loyalitetspligt at udtale sig kritisk om egne arbejdsområder, hvilket det ikke er. Dette fremgår bl.a. af to domme fra Folketingets Ombudsmand, FOB 1991.200 og FOB 1998.319.

Der er naturligvis også grænser for din ytringsfrihed, du må fx ikke i ytringer give oplysninger, der er omfattet af din tavshedspligt, bevidst give urigtige oplysninger om væsentlige forhold, komme med chikanøse ytringer og lign. Din ytringsfrihed kan i visse tilfælde også begrænses af hensynet til offentlige myndigheders ”interne beslutningsproces og funktionsevne”, dog skal der iflg. Folketingets Ombudsmand i så fald være særligt tungtvejende grunde. Visse betroede ansatte kan have begrænset ytringsfrihed.

Du kan læse mere om emnet på denne side på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som omtaler flere domme om offentligt ansattes ytringsfrihed.

 

Loyalitets- og lydighedspligt

Endnu en ulovbestemt ansættelsesretlig regel er lydighedspligten, som følger af arbejdsgiverens ledelsesret. Lydighedspligten betyder, at du skal gøre som din arbejdsgiver vil.

Men dette gælder ikke ved klart ulovlige ordrer. At der en sådan grænse for lydighedspligten, er indlysende, hvis din leder beordrer dig til at stjæle af kassen. I det tilfælde har du pligt til at undlade at efterkomme ordren og evt. gå videre med sagen. Din pligt til at sige fra, er mindre indlysende, hvis ordren går ud på at undlade at opfylde kommunens pligt til at give en borgeren noget, som borgeren klart har krav på, fx en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Hvis du kommer i en situation, hvor du får en ulovlig ordre eller er i tvivl om, hvorvidt en ordre er lovlig, bør du altid kontakte din fagforening, før du gør noget andet. Du kan læse mere om ulovlige ordrer på side 9 – 12 i vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, juni 2007.